ប្រម៉ូសិនខែកក្កដាពិសេសពី Ya Kun Kaya Toast សាខាបឹងកក់

ចំពោះហ្វេន Ya Kun Kaya Toast ខែនេះជាខែពិសេសណា។ រាល់ការទីញភេសជ្ជៈ និងថូស គឺទិញមួយថែមមួយភ្លាមៗតែម្ដង។

Ya Kun Kaya Toast Beoung Kok
Ya Kun Kaya Toast Beoung Kok
Ya Kun Kaya Toast Beoung Kok

Ya Kun Kaya Toast Beoung Kok

ប្រម៉ូសិននេះផងដែរ មានសពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 1 រហូតដល់ថ្ងៃ 31 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2018 នេះតទៅ។ វ៉ោយ! ដល់ទៅមួយខែតែម្ដង។ អញ្ចឹងកុំភ្លេចហៅ ឬប្រាប់មិត្តភក្ដី ឬគ្រួសារអ្នកផងណា។

Ya Kun Kaya Toast Beoung Kok

Ya Kun Kaya Toast Beoung Kok
Ya Kun Kaya Toast Beoung Kok

Ya Kun Kaya Toast Beoung Kok
Ya Kun Kaya Toast Beoung Kok

Ya Kun Kaya Toast Beoung Kok

បញ្ជាក់៖ ប្រម៉ូសិននេះមាននៅតែសាខាបឹងកក់តែប៉ុណ្ណោះ!

ម៉ោងបើក៖ 7AM – 7PM

ទីតាំង៖ ផ្លូវបឹងកក់ ជិត Eden Garden | Googlemap 

ព័ត៌មានគួរតែអានបន្ទាប់

See all